°C

Banki zarobiły więcej na odsetkach i prowizjach, ale ich zysk netto spadł

Komisja Nadzoru Finansowego

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego zysk netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, czyli spadł o 2,3 proc. licząc rok do roku. W 2017 roku wynik z tytułu odsetek banków wzrósł rok do roku o 12,1 proc. do 42,63 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 13,74 mld zł i był o 9,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Łączny wynik na działalności bankowej sięgnął w 2017 roku 61,76 mld zł i był o 4,1 proc. wyższy niż w 2016 r. Łączne koszty działania banków wzrosły z kolei w ubiegłym roku o 4,3 proc. do 33,02 proc.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły w 2017 roku 8,26 mld zł, rosnąc o 7,8 proc. rok do roku.

Według wyliczeń PAP Biznes, w grudniu 2017 r. zysk netto sektora bankowego w Polsce wzrósł o 1,7 proc. do 834 mln zł.

Wynik odsetkowy w grudniu wyniósł 3,77 mld zł i był o 8,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 4,3 proc. do 1,17 mld zł. Łączny wynik z działalności bankowej sięgnął w grudniu 5,45 mld zł i był o 8,4 proc. wyższy niż w grudniu 2016 roku.

Koszty działalności banków w grudniu wzrosły o 6,7 proc. do 2,91 mld zł. Odpisy wartości portfela kredytowego wzrosły natomiast nieznacznie, o 0,2 proc., do 1,19 mld zł.

Z kolei, jak wynika z wyliczeń PAP Biznes, zysk netto banków w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 3,11 mld zł i był o 23,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Wynik odsetkowy w czwartym kwartale sięgnął 11,13 mld zł i był o 15,78 proc. wyższy rok do roku, a wynik z opłat i prowizji wyniósł 3,42 mld zł, rosnąc o 10,4 proc. Łączny wynik na działalności bankowej był w czwartym kwartale o 14,4 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 15,76 mld zł.

Koszty działalności banków w czwartym kwartale wyniosły 8,37 mld zł i były o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Odpisy wartości kredytów sięgnęły 2,77 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. wobec czwartego kwartału 2016 roku.

Poniżej tabela z wynikami sektora bankowego za grudzień oraz czwarty kwartał 2017 roku (według wyliczeń PAP Biznes):

               
  XII ’17 XII ’16 IV kw. ’17 IV kw. ’16   grudzień kwartał
            zmiana rdr (proc.) zmiana rdr (proc.)
Wynik odsetkowy netto 3 774 3 479 11 133 9 627   8,5 15,7
Wynik z opłat i prowizji 1 172 1 124 3 421 3 100   4,3 10,4
Wynik dział. bankowej 5 452 5 032 15 765 13 779   8,4 14,4
Koszty operacyjne 2 909 2 726 8 372 7 826   6,7 7
Odpisy 1 186 1 184 2 769 2 327   0,2 19
Zysk operacyjny 1 114 844 4 210 3 308   31,9 27,3
Zysk netto 834 820 3 107 2 523   1,7 23,2
Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy email czy IP prowadzącym postępowanie, uprawnionym organom.